Photos

Photos » Sex Pistols » Boston, Fleetboston Pavilion, USA, August 20th 2003 (photo: Reuters / Jim Bourg)
«   »